Regulaminy najbliższych imprez Kup bilet

Regulaminy najbliższych imprez

Regulamin imprezy "Musical Metro"

Regulamin obowiązuje na niżej wymienione wydarzenia:

12.03.2021, godz.19.00 ERGO ARENA GDAŃSK/SOPOT

21.05.2022, godz. 20.30, Hala Podpromie, Rzeszów

  

Organizatorem wydarzenia jest :
EDMA ART PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
biuro@edmaart.pl
tel. 506 553 937

Adres firmy:
ul.Pamiątkowa 2, 61-512 Poznań
tel. 501 28 58 63, 506553937

I. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE IMPREZY

1.Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628, 829) zwanej dalej „Ustawą”.

2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem ważnego biletu z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych".

3.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych", a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy:

a. broni 
b. alkoholu 
c. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi 
d. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych 
e. środków odurzających i substancji psychotropowych 
f. środków trujących i promieniotwórczych 
g. płynów łatwopalnych
h. innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie

Ponadto wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy, za wyjątkiem psów asystujących.
 

5. Organizator informuje, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy oraz używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 

6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 

7. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
 

8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach lub wydanych przez organizatora kartach wstępu oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

9. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom:
 

a. które nie mogą uczestniczyć w imprezach masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności osobom, wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych

b. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej wymienionych

c. zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy

d. posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

e. nieposiadającym biletu lub których bilet został unieważniony przez Organizatora
 

10. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 9 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na imprezę ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 

11. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, odmówiono prawa wstępu na imprezę lub które zobowiązane zostały do opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu wartości biletu.
 

12. Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania:
 

a. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy

b. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym

c. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów

d. rzucania przedmiotami;

e. używania środków odurzających lub psychotropowych;

f. spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia alkoholu do sprzedaży lub wydawania na imprezie spożywania alkoholu innego, niż dopuszczony do sprzedaży lub wydawania. Zakazuje się także spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatora.

g. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne

h. używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami

j. zaśmiecania terenu obiektu

k. niszczenia infrastruktury obiektu

l. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych;

m. prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora

n. podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie

o. wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności

p. podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom

r. podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

13. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, aby zastosować odpowiednie kroki wobec posiadacza biletu nieprzestrzegającego regulaminu imprezy bądź regulaminu porządkowego obiektu lub zakłócającego przebieg imprezy, w celu usunięcia go z terenu imprezy. 

14. Uczestnik imprezy ma prawo:

a. wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy

b. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych

c. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem

d. do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń

15. W celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, w tym uczestnicy mają obowiązek:

-przy wejściu i wyjściu na teren imprezy masowej ustawić się w kolejce z zachowaniem dystansu 1,5 metra,

-dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy masowej

-zakrywania ust i nosa na terenie imprezy masowej,

zachowania dystansu pomiędzy innymi uczestnikami wynoszącego co najmniej 1,5 metra w trakcie przemieszczania  się na terenie imprezy masowej, z wyłączeniem osób:

a) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do 13 roku życia;

b) widza lub słuchacza, który uczestniczy z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, którą ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących


II. ZAKUP BILETÓW

 

1. Poprzez zakup biletu na imprezy organizowane przez Impresariat edma.art Edward Małek uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

2. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.

3. Zakupiony bilet nie podlega zamianie.

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zmiany miejsca posiadacza biletu na inne, w miarę możliwości w tym samym sektorze. Jeżeli natomiast klientowi nie odpowiada taka zamiana, to ma on prawo do odstąpienia od umowy. Wiąże się to z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w imprezie, która musi zostać zgłoszona Organizatorowi lub służbom odpowiadającym w imieniu Organizatora.

5. Organizator ma prawo odmówić widzowi ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy, bez obowiązku zwrotu ceny biletów.

6. Zwroty biletów przyjmowane są wyłącznie w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy.

7. W przypadku odwołania lub przełożenia terminu imprezy z przyczyn działania siły wyższej niezależnej od Organizatora zwrot biletu nie przysługuje, a jedynie przysługuje zachowanie ważności biletu na przełożony termin.

8. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

9. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (tzw. siły wyższej oraz jeśli władze Państwowe lub lokalne nagle i nieprzewidzianie wprowadzą stan wyjątkowy, np. żałobę.) w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.

 10. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

11. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do Regulaminu Imprezy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu w razie jego odpłatnego zbycia po cenie wyższej niż ustalona lub próby odpłatnego zbycia przez podmiot nieupoważniony przez Organizatora, bądź biletów oferowanych lub nabytych w akcjach promocyjnych, konkursach, bądź w jakichkolwiek innych celach związanych z prowadzoną działalnością, na które uprzednio Organizator nie wyraził zgody na piśmie. W związku z tym Organizator wobec żadnego podmiotu nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń z tytułu podjęcia decyzji o unieważnieniu biletu z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

13. Wstęp osób małoletnich jest dopuszczalny na podstawie biletu. Taka osoba podczas imprezy powinna znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej. Przez osoby małoletnie Organizator ma na uwadze wszystkie osoby, które nie ukończyły 16 roku życia. 

14. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.

15. W przypadku dokonywania zapisu imprezy organizowanej przez Impresariat edma.art Edward Małek za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.

III. POZOSTAŁE SPRAWY

1. Organizator zastrzega, że każdy uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub zdrowia.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na spektaklu przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność (również od nieszczęśliwych wypadków).

3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez kupującego bilety, wykraczające poza posiadane ubezpieczenie OC NNW.

4. Oficjalne gadżety związane z koncertem będą sprzedawane tylko i wyłącznie na terenie imprezy.

5. Organizator informuje, że szatnia, stoiska gastronomiczne, oraz pozostałe stoiska handlowe prowadzone są przez podmioty zewnętrzne nie związane z Organizatorem.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas trwania imprezy.

7. Organizator informuje, iż wejście na obiekt zostanie zamknięte w momencie rozpoczęcia spektaklu, wobec czego uprasza się o wcześniejsze przybycie.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli firmy edma.art Edward Małek. W pozostałych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

  

Regulamin uczestnictwa w spektaklach teatralnych

 

 

Spektakl teatralny "Lista męskich życzeń"

4.11.2022 godz. 19.00, Filharmonia Podkarpacka , RZESZÓW

Spektakl teatralny "Dwie połówki pomarańczy "

26.10.2022 godz. 17.00, Jasielski Dom Kultury, JASŁO

Organizatorem wydarzenia jest :
EDMA ART PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
biuro@edmaart.pl
tel. 506 553 937

Adres firmy:
ul.Pamiątkowa 2, 61-512 Poznań
tel. 501 28 58 63, 506553937

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem ważnego biletu.

2.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy z, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy:

a. broni 
b. alkoholu 
c. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi 
d. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych 
e. środków odurzających i substancji psychotropowych 
f. środków trujących i promieniotwórczych 
g. płynów łatwopalnych
h. innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie
 

4. Organizator informuje, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy oraz używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

5. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
 

6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach lub wydanych przez organizatora kartach wstępu oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

7. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom:
 
a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej wymienionych

b. zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy

c. posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

d. nieposiadającym biletu lub których bilet został unieważniony przez Organizatora
 

8. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 9 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na imprezę ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 

9. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, odmówiono prawa wstępu na imprezę lub które zobowiązane zostały do opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu wartości biletu.
 

10. Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania:
 

a. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy

b. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym

c. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów

d. rzucania przedmiotami;

e. używania środków odurzających lub psychotropowych;

f. spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia alkoholu do sprzedaży lub wydawania na imprezie spożywania alkoholu innego, niż dopuszczony do sprzedaży lub wydawania. Zakazuje się także spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatora.

g. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne

h. używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami

j. zaśmiecania terenu obiektu

k. niszczenia infrastruktury obiektu

l. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych;

m. prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora

n. podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie

o. wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności

p. podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom

r. podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

11. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, aby zastosować odpowiednie kroki wobec posiadacza biletu nieprzestrzegającego regulaminu imprezy bądź regulaminu porządkowego obiektu lub zakłócającego przebieg imprezy, w celu usunięcia go z terenu imprezy. 

12. Uczestnik imprezy ma prawo:

a. wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy

b. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych

c. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem

d. do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń


II. ZAKUP BILETÓW

 

1. Poprzez zakup biletu na imprezy organizowane przez Impresariat edma.art Edward Małek uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

2. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy.

3. Zakupiony bilet nie podlega zamianie.

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zmiany miejsca posiadacza biletu na inne, w miarę możliwości w tym samym sektorze. Jeżeli natomiast klientowi nie odpowiada taka zamiana, to ma on prawo do odstąpienia od umowy. Wiąże się to z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w imprezie, która musi zostać zgłoszona Organizatorowi lub służbom odpowiadającym w imieniu Organizatora.

5. Organizator ma prawo odmówić widzowi ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy, bez obowiązku zwrotu ceny biletów.

6. Zwroty biletów przyjmowane są wyłącznie w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy.

7. W przypadku odwołania lub przełożenia terminu imprezy z przyczyn działania siły wyższej niezależnej od Organizatora zwrot biletu nie przysługuje, a jedynie przysługuje zachowanie ważności biletu na przełożony termin.

8. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

9. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (tzw. siły wyższej oraz jeśli władze Państwowe lub lokalne nagle i nieprzewidzianie wprowadzą stan wyjątkowy, np. żałobę.) w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.

 10. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

11. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do Regulaminu Imprezy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu w razie jego odpłatnego zbycia po cenie wyższej niż ustalona lub próby odpłatnego zbycia przez podmiot nieupoważniony przez Organizatora, bądź biletów oferowanych lub nabytych w akcjach promocyjnych, konkursach, bądź w jakichkolwiek innych celach związanych z prowadzoną działalnością, na które uprzednio Organizator nie wyraził zgody na piśmie. W związku z tym Organizator wobec żadnego podmiotu nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń z tytułu podjęcia decyzji o unieważnieniu biletu z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

13. Wstęp osób małoletnich jest dopuszczalny na podstawie biletu. Taka osoba podczas imprezy powinna znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej. Przez osoby małoletnie Organizator ma na uwadze wszystkie osoby, które nie ukończyły 16 roku życia. 

14. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.

15. W przypadku dokonywania zapisu imprezy organizowanej przez Impresariat edma.art Edward Małek za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.

III. POZOSTAŁE SPRAWY

1. Organizator zastrzega, że każdy uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub zdrowia.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na spektaklu przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność (również od nieszczęśliwych wypadków).

3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez kupującego bilety, wykraczające poza posiadane ubezpieczenie OC NNW.

4. Oficjalne gadżety związane z koncertem będą sprzedawane tylko i wyłącznie na terenie imprezy.

5. Organizator informuje, że szatnia, stoiska gastronomiczne, oraz pozostałe stoiska handlowe prowadzone są przez podmioty zewnętrzne nie związane z Organizatorem.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas trwania imprezy.

7. Organizator informuje, iż wejście na obiekt zostanie zamknięte w momencie rozpoczęcia spektaklu, wobec czego uprasza się o wcześniejsze przybycie.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli firmy edma.art Edward Małek. W pozostałych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Wstecz
Bądź na bieżąco
Nasi partnerzy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •