REGULAMINY ● Impresariat Edma Art PSA Kup bilet

REGULAMINY

POLITYKA PRYWATNOŚĆI (zgodna z RODO) oraz Regulaminy Imprez i Sprzedaży Biletów

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ EDMAART.PL1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.


2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest Edma Art PSA z siedzibą w/przy: ul.Pamiątkowa2, 61-512 POZNAŃ, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w: Poznaniu, Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000949250, NIP: 7831850153 (zwany dalej: „Właściciel").

Inspektorem ochrony danych jest: Edward Małek, adres e-mail: edward@edmaart.pl (zwany dalej: „IOD").


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

W celu prawidłowego wykonywania umów zakupu biletów poprzez stronę www.edmaart.pl

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;

b. zawarcia umowy;

c. dokonania rozliczeń;

d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.


III. RODZAJ DANYCH


1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

- imię i nazwisko;  
- adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

- imię i nazwisko;  
- płeć;  
- adres dostawy;  
- numer telefonu;  
- adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia;  
- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);  
- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4.5.2016, str. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.


V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI


1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.


VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM


1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.


VIII. PLIKI COOKIES


1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

ecsi: 1 miesiąc, cck3: usuwany po zamknięciu przeglądarki, Secure_CASTGC: usuwany po zamknięciu przeglądarki, has_js: usuwany po zamknięciu przeglądarki

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

 

 

 

 

 

REGULAMINY IMPREZ

 

Regulamin imprezy "Muzyka Zespołu QUEEN SYMFONICZNIE"

Regulamin obowiązuje na niżej wymienione wydarzenia:

11.05.2023, godz.18:00, Hala MOSiR, Mielec

  

Organizatorem wydarzenia jest :
EDMA ART PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
biuro@edmaart.pl
tel. 506 553 937

Adres firmy:
ul.Pamiątkowa 2, 61-512 Poznań
tel.506553937

 

I. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE IMPREZY

1.Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628, 829) zwanej dalej „Ustawą”.

2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem ważnego biletu z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych".

3.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych", a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy:

a. broni 
b. alkoholu 
c. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi 
d. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych 
e. środków odurzających i substancji psychotropowych 
f. środków trujących i promieniotwórczych 
g. płynów łatwopalnych
h. innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie

Ponadto wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy, za wyjątkiem psów asystujących.
 

5. Organizator informuje, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy oraz używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 

6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 

7. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
 

8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach lub wydanych przez organizatora kartach wstępu oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

9. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom:
 

a. które nie mogą uczestniczyć w imprezach masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności osobom, wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych

b. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej wymienionych

c. zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy

d. posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

e. nieposiadającym biletu lub których bilet został unieważniony przez Organizatora
 

10. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 9 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na imprezę ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 

11. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, odmówiono prawa wstępu na imprezę lub które zobowiązane zostały do opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu wartości biletu.
 

12. Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania:
 

a. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy

b. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym

c. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów

d. rzucania przedmiotami;

e. używania środków odurzających lub psychotropowych;

f. spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia alkoholu do sprzedaży lub wydawania na imprezie spożywania alkoholu innego, niż dopuszczony do sprzedaży lub wydawania. Zakazuje się także spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatora.

g. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne

h. używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami

j. zaśmiecania terenu obiektu

k. niszczenia infrastruktury obiektu

l. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych;

m. prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora

n. podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie

o. wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności

p. podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom

r. podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy

13. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, aby zastosować odpowiednie kroki wobec posiadacza biletu nieprzestrzegającego regulaminu imprezy bądź regulaminu porządkowego obiektu lub zakłócającego przebieg imprezy, w celu usunięcia go z terenu imprezy. 

14. Uczestnik imprezy ma prawo:

a. wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy

b. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych

c. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem

d. do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń

15. W celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, w tym uczestnicy mają obowiązek:

-przy wejściu i wyjściu na teren imprezy masowej ustawić się w kolejce z zachowaniem dystansu 1,5 metra,

-dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy masowej

-zakrywania ust i nosa na terenie imprezy masowej,

zachowania dystansu pomiędzy innymi uczestnikami wynoszącego co najmniej 1,5 metra w trakcie przemieszczania  się na terenie imprezy masowej, z wyłączeniem osób:

a) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do 13 roku życia;

b) widza lub słuchacza, który uczestniczy z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, którą ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących


II. ZAKUP BILETÓW
 

1. Poprzez zakup biletu na imprezy organizowane przez Impresariat Edma Art PSA uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

2. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.

3. Zakupiony bilet nie podlega zamianie.

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zmiany miejsca posiadacza biletu na inne, w miarę możliwości w tym samym sektorze. Jeżeli natomiast klientowi nie odpowiada taka zamiana, to ma on prawo do odstąpienia od umowy. Wiąże się to z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w imprezie, która musi zostać zgłoszona Organizatorowi lub służbom odpowiadającym w imieniu Organizatora.

5. Organizator ma prawo odmówić widzowi ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy, bez obowiązku zwrotu ceny biletów.

6. Zwroty biletów przyjmowane są wyłącznie w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy.

7. W przypadku odwołania lub przełożenia terminu imprezy z przyczyn działania siły wyższej niezależnej od Organizatora zwrot biletu nie przysługuje, a jedynie przysługuje zachowanie ważności biletu na przełożony termin.

8. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

9. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (tzw. siły wyższej oraz jeśli władze Państwowe lub lokalne nagle i nieprzewidzianie wprowadzą stan wyjątkowy, np. żałobę.) w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.

 10. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

11. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do Regulaminu Imprezy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu w razie jego odpłatnego zbycia po cenie wyższej niż ustalona lub próby odpłatnego zbycia przez podmiot nieupoważniony przez Organizatora, bądź biletów oferowanych lub nabytych w akcjach promocyjnych, konkursach, bądź w jakichkolwiek innych celach związanych z prowadzoną działalnością, na które uprzednio Organizator nie wyraził zgody na piśmie. W związku z tym Organizator wobec żadnego podmiotu nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń z tytułu podjęcia decyzji o unieważnieniu biletu z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

13. Wstęp osób małoletnich jest dopuszczalny na podstawie biletu. Taka osoba podczas imprezy powinna znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej. Przez osoby małoletnie Organizator ma na uwadze wszystkie osoby, które nie ukończyły 16 roku życia. 

14. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.

15. W przypadku dokonywania zapisu imprezy organizowanej przez Edma Art PSA za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.

III. POZOSTAŁE SPRAWY

1. Organizator zastrzega, że każdy uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub zdrowia.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na spektaklu przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność (również od nieszczęśliwych wypadków).

3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez kupującego bilety, wykraczające poza posiadane ubezpieczenie OC NNW.

4. Oficjalne gadżety związane z koncertem będą sprzedawane tylko i wyłącznie na terenie imprezy.

5. Organizator informuje, że szatnia, stoiska gastronomiczne, oraz pozostałe stoiska handlowe prowadzone są przez podmioty zewnętrzne nie związane z Organizatorem.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas trwania imprezy.

7. Organizator informuje, iż wejście na obiekt zostanie zamknięte w momencie rozpoczęcia wydarzenia, wobec czego uprasza się o wcześniejsze przybycie.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli firmy Edma Art PSA. W pozostałych sprawach zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Regulamin sprzedaży

w portalu https://www.edmaart.pl/

§ 1 Definicje
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Biletów w Portalu.
2. Portal – portal działający pod domeną www.edmaart.pl, prowadzony przez Operatora.
3. Operator – EDMA ART PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (51-512), przy ulicy
Pamiątkowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000949250, numer NIP 7831850153, numer REGON 521053384
4. Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym
lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem
Portalu.
6. Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia.
7. Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów w Portalu.
8. Rezerwacja – usługa polegająca na czasowym zablokowaniu wskazanych przez Klienta miejsc na
Wydarzenie z określeniem sposobu ich dostarczenia wraz z informacją o statusie zamówienia.
9. Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej (plik w formacie PDF).
10. Bilet – Bilet PDF upoważniający Klienta do uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dany bilet dotyczy.
11. Opłata Serwisowa – opłata należna Operatorowi z tytułu świadczenia usług związanych ze sprzedażą
prowadzoną za pośrednictwem Portalu w tym w szczególności w związku usługą Rezerwacji,
udostępnieniem Portalu dla Klienta. Opłata serwisowa w szczególności pokrywa koszty Operatora
związane z utrzymaniem systemów informatycznych zapewniających możliwość korzystania z portalu,
obsługą Rezerwacji, udostępnienia Biletów, wynagrodzeniem personelu obsługującego zamówienia itp.
12. Newsletter – usługa okresowego przekazywania informacji drogą elektroniczną / SMS o ofertach
Wydarzeń i promocjach na podstawie podanych przez Klienta danych
13. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ze zm.).
14. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwitenia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)
15. UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.)
16. Rozporządzenie – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861
ze zm.).

§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu

1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu.
2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Portalu
podczas dokonywania Rezerwacji.
4. Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz celem spełnienia
obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
lub na odległość, które Operator jako przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać na podstawie art. 12
ust. 1 UPK.

§ 3 Proces zakupu Biletów
1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów Klient:
a) dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej w Portalu,
b) dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie, jeśli dane Wydarzenie to przewiduje
c) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola wyboru,
e) może wybrać opcję dostarczania Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru
f) nadaje hasło niezbędne do wydrukowania Biletu PDF,
g) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej w Portalu,
2. Przy każdym zakupie Operator nalicza Opłatę Serwisową związaną z Rezerwacją . O cenie biletu oraz
o wysokości opłaty serwisowej Operator informuje Klienta przed dokonaniem przez Klienta zakupu, w
ten sposób, że przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu podsumowanie z określoną
kwoty do zapłaty z wyszczególnieniem ceny biletu i opłaty serwisowej.
3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, o których mowa w ust. 1. pkt
c, f
5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas określony w § 5 ust. 6 poniżej, który wynika
z wybranej formy płatności.
6. Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c)
podsumowanie Rezerwacji oraz Regulamin.
7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą
płatności.
8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Operator dostarcza Bilety zgodnie z § 6.

§ 4 Forma Biletów
1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Biletów PDF.
2. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie
hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za
tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania,
skanowania i powielania.

§ 5 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji
1. Operator oferuje następujące formy płatności za Bilety:
a) przelew bankowy,
b) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,
c) płatność za pomocą BLIK
2. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie
dokonywania Rezerwacji.
3. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Operatorem, o których mowa powyżej znajduje
się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów. Niezbędne dla wykonania
umowy jest przekazanie temu podmiotowi danych osobowych Klienta w zakresie: imię, nazwisko,
email.
4. Data i godzina ważności Rezerwacji jest maksymalnym punktem czasu, do którego system Operatora
oczekuje na potwierdzenie dokonania płatności od operatora płatności on-line lub na zaksięgowanie
wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Termin ten jest zależny zarówno od czasu pozostałego do
rozpoczęcia Wydarzenia, jak i od wybranej formy płatności i jest każdorazowo wskazywany w e- mailu
z potwierdzeniem Rezerwacji.
5. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu
zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta zgodnie z § 3, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie
zostanie uiszczona, to nieopłacona Rezerwacja jest anulowana. W takim przypadku Operator nie ponosi
odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów na wybrane Wydarzenie lub brak
biletów w wybranej przez niego pierwotnie cenie.
6. Operator ma prawo do anulowania rezerwacji w następujących przypadkach:
a) wcześniejszego zakończenia sprzedaży biletów na dane Wydarzenie na wniosek Organizatora,
b) istnienia innych rezerwacji tego samego Klienta, które nie zostały opłacone.
7. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży Biletów; zawarcie
umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
8. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer
rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej
Klienta wskazany zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c).
9. Operator przyjmuje przelewy w walucie PLN.

10. W przypadku płatności w innej walucie lub płatności w PLN z rachunku prowadzonego przez bank
poza Polską Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką,
aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Operatora.
11. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w § 5 ust. 1,
Operator zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej
płatności pobierany przez bank Operatora.

§ 6 Formy i warunki dostarczenia Biletów
1. Blankiety biletowe dostarczane są pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta
zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej
z Rezerwacji zgodnie z § 5.

§ 7 Odwołane Wydarzenia i zwroty Biletów
1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku:
a) odwołania Wydarzenia albo
b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia
2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Operator informuje Klienta o możliwości zwrotu Biletów
albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie.
4. Klient podejmuje decyzję w zakresie opisanym w ust. 3 w terminie wskazanym przez Operatora w
informacji o zmianie Wydarzenia.
5. Brak decyzji Klienta, o której mowa w ust. 4 powyżej przed wskazanym terminem rozumiany jest jako
akceptacja zmienionego Wydarzenia i utrzymanie ważności Biletów.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a oraz w przypadku o którym mowa w ust. 1 b, gdy Klient
dokonał wyboru zwrotu Biletów, Operator Portalu dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie,
nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.

§ 8 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Klienta powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej
edward.malek01@gmail.com jako wiadomość zatytułowana „Reklamacja”.
2. Operator rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni roboczych i przesyła odpowiedź na
reklamację drogą mailową, na adres Klienta, z którego wysłana została reklamacja.
3. Jeśli reklamacja nie jest związana z Operatorem, Portalem lub jego działaniem a dotyczy
Organizatora, Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora, o czym informuje
Klienta.

4. W przypadkach, o których mowa ust. 3 lub spowodowanych siłą wyższą, termin rozpatrzenia
reklamacji opisany w ust. 2 powyżej może być wydłużony i zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu
rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Operatora.
5. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą
dokonywane w terminie określonym w § 8 ust. 6.
6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Operatora, Klientowi przysługuje prawo do
skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości skorzystania z tej formy rozwiązywania sporów znajdują się na stronie Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
7. Klient w celu polubownego rozwiązania sporu może także złożyć skargę za pośrednictwem platformy
internetowej ODR (Online DisputeResolution), dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. Klient w celu polubownego rozwiązania sporu może także złożyć skargę za pośrednictwem platformy
internetowej ODR (Online DisputeResolution), dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą w
pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia spór
poddany zostanie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.

§ 9 Warunki i wymagania techniczne dla świadczenia usług
1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek
internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.

§ 10 Pozostałe postanowienia
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub
zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania Organizatorów, w szczególności za
odwołane lub opóźnione Wydarzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 8.
3. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na
Wydarzenie.

§ 11 Ochrona danych osobowych - polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator – EDMA ART PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Poznaniu (51-512), przy ulicy Pamiątkowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000949250, numer NIP
7831850153, numer REGON 521053384.

2. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres:
edward.malek01@gmail.com
3. Klient może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia,
przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie Rezerwacji, zakupu oraz
dostawy Biletów:
a) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon
b) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a po
zrealizowaniu umowy dane są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 18 ust. 1
UŚUDE, art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.
591 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze
zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrywania i dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub reklamacji oraz w celach analitycznych i statystycznych,
c) W przypadku, gdy Rezerwacja pozostała nieopłacona, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu zakończenia Rezerwacji do daty Wydarzenia albo do zakończenia procesu
reklamacyjnego,
d) W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla wykonania umowy
jest przekazanie danych imię, nazwisko, e-mail do podmiotu świadczącego usługi akceptacji płatności
kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
e) W przypadku odwołania Wydarzenia lub podziału Wydarzenia niezbędne dla wykonania umowy jest
przetwarzanie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, e-mail, telefon dla kontaktu drogą email,
SMS lub telefon i uzyskania od Klienta decyzji dot. zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na
zmienione Wydarzenie zgodnie z postanowieniami § 8.
7. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu jednorazowej oceny Wydarzenia:
a) zakres przetwarzanych danych obejmuje e-mail podany przy dokonywaniu Rezerwacji, pseudonim
jaki określił Klient podczas dokonywania oceny Wydarzenia oraz adres IP z którego wysłano ocenę.
b) podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Operatora zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. f) RODO
8. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu powiadomień SMS i e-mail do
rezerwacji:
a) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego
Klienta
b) podstawą prawną przetwarzania danych jest uprzednia jednorazowa zgoda Klienta na otrzymanie
SMS-ów z powiadomieniami:
c) Bilet PDF jest gotowy do pobrania,
d) potwierdzenie dokonania płatności,

e) przypomnienie 24 h przed Wydarzeniem,
f) odwołanie Wydarzenia.
§ 12 Warunki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa
epidemicznego
1. Wejście na Wydarzenie jest równoznaczne z oświadczeniem posiadacza Biletu, że według jego
najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
2. Posiadacz Biletu, przed wejściem na Wydarzenie ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w
materiały ochrony osobistej, w szczególności maseczki i środki do dezynfekcji rąk.

 

 

 

Bądź na bieżąco
Nasi partnerzy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •